فرایند فنتون در تصفیه پساب آبکاری یکی از روش هایی که منجر به تولید رادیکال هیدروکسیل می شود. در این روش از یک کاتالیست که معمولا آهن است به همراه H2O2 تولید رادیکال هیدروکسیل می کند. این روش به دلیل سهولت اجرا، مدت زمان واکنش کم، بهره گیری از فرآیند انعقاد و لخته سازی، غیر سمی بودن ترکیب، امکان به کار گیری در مقیاس های مختلف و ملاحظات اقتصادی مورد مناسب می باشد.

عوامل موثر برفنتون: 

  •       مقدار pH
  •       غلظت H2O2
  •       غلظت Fe3O4
  •       زمان واکنش
  •       دمای واکنش

تاثیر غلظت یون آهن بر فرآیند فنتون:

   معمولا با افزایش غلظت یون آهن سرعت اکسیداسیون آلایند های آلی افزیش می یابد. افزایش مقدار زیاد یون های آهن، منجر به افزایش غیر مستقیم نمک های آهن می شود که طبعا کل مواد جامد محلول در پساب را افزایش می دهد، بنابراین افزایش مقدار آن از یک حدی مجاز نیست. جهت بدست آوردن مقدار اپتیمم یون های آهن برای اکسید کردن ترکیبات آلی نیاز است مطالعات آزمایشگاهی انجام شود.در یک نمونه کار تحقیقاتی آزمایش هایی برای بررسی تاثیر مقدار یون آهن برای تخریب رنگدانه های موجود در پساب صورت گرفته است، آنها مشاهده نمودند با افزایش مقدار سولفات آهن میزان تخریب رنگدانه افزایش نمی یابد.

این ممکن است توسط واکنش های اکسیداسیون احیا بیان شود، رادیکال هیدروکسیل به جای اینکه با ترکیبات آلی موجود در پساب واکنش دهد و آنها را اکسید نماید، با آب اکسیژنه یا یون های +Fe2 اضافی موجود در پساب همانند واکنش های زیر واکنش می دهد.

+Fe2+ + OH. → OH. + Fe3
+H2O2 + OH. → HO2. + H2O

تاثیر غلظت آب اکسیژنه بر فرآیند فنتون:

     غلظت هیدروژن پراکسید نقش بسیار مهمی در فرآیند تخریب کردن دارد. معمولا با افزایش مقدار آب اکسیژنه میزان درصد تخریب افزایش می یابد. اما بایستی در استفاده از مقدار آب اکسیژنه دقت نمود. مقدار غیر قابل استفاده از آب اکسیژنه در فرآیند فنتون، به COD کمک می کند از این رو مقدار اضافی آن توصیه نمی شود.

همچنین حضور هیدروژن پراکسید برای بسیاری از ارگانیزم ها مضر می باشد  و به طور قابل توجهی باعث کاهش تخریب کلی خواهد شد، در حالی که اکسیداسیون فنتون به عنوان یک پیش تصفیه برای اکسیداسیون بیولوژیکی استفاده می شود.

یکی دیگر از اثرات منفی مقدار زیاد پراکسید هیدروژن ربایش رادیکال های رادیکال های هیدروکسیل تولید شده در پساب می باشد. بنابراین مقدار هیدروژن پراکسید باید به گونه ای تنظیم شود که کل مقدار تزریق شده قابل استفاده باشد و این مقادیر با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی می تواند بدست آید.

 

تاثیر دما بر روی فرآیند فنتون:

مطالعات محدودی بر روی تاثیر دما بر فرآیند فنتون انجام شده است. مطابق یک سری از تحقیقات با افزایش دما از 10 تا 40 درجه سانتیگراد مقدار COD تغییری نمی یابد. اما با افزایش آن به بالاتر از 40 درجه سانتیگراد مقدار COD کاهش می یابد زیرا آب اکسیژنه به مولکول اکسیژن و آب تجزیه می شود و خاصیت اکسیدکنندگی خود را از دست می دهد.