تصفیه پساب آبکاری حاوی کروم شش ظرفیتی با چهار روش:   احیای کروم شش به سه ظرفیتی؛ روش الکتروشیمیایی جهت حذف کروم از پساب؛ رسوب با باریم و استفاده از رزین های مبادله کننده یون صورت میگیرد.

1- احیای کروم شش به سه ظرفیتی

     برای تصفیه پساب هایی که حاوی کروم 6 ظرفیتی هستند ابتدا احیا کروم 6 به 3 با استفاده از یک احیا کننده مناسب نظیر:
  • سدیم سولفید
  • سدیم بی سولفیت
  • سدیم متا بی سولفیت 
  • سولفات آهن

انجام می شود و سپس محلولی که حاوی کروم 3 ظرفیتی است به صورت هیدروکسیدهای نامحلول از محیط خارج می شود.

      * احیا با سدیم سولفیت

2H2CrO4 + 3Na2SO3 + 3H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 5H2O   

     *احیا با سدیم بی سولفیت: 

4H2CrO4 + 6NaHSO3 + 3H2SO4 → 2Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 + 10 H2O  

      * احیا با سدیم متا بی سولفیت:

 4H2Cr4 + 3 Na2S2O5 + 3 H2SO4 → 2Cr2(SO4)3 + 3 NaSO4 + 7H2O  

     *احیا با سولفات آهن:

     2H2CrO4 + 6FeSO4 + 6H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + 8H2O  

احیای کروم 6 به 3 ظرفیتی در یک محیط اسیدی و سپس رسوب آن در یک محیط قلیایی می باشد. فرآیند احیا در pH بین 3 – 5/2 و ترسیب در pH بین 5/7 – 5/8 انجام می شود. در فرآیند احیا زمان بسیار مهم می باشد زیرا فرآیندی کند است و حداقل به 30 دقیقه زمان نیاز است. فرآیند احیا با یک تغییر رنگ همراه می باشد از زرد به سبز – آبی. مقدار متا بی سولفیت و یا ماده احیا کننده به مقدار کروم در پساب بستگی دارد که یا از روی مقدار آن و یا از روی تغییر رنگ مشخص می شود. اگر در محلول ORP متر وجود داشته باشد ماده احیا کننده اینقدر افزوده می شود تا اینکه مقدار ORP به 250 کاهش یابد. مقدار ORP به شدت وابسته به pH می باشد، بنابراین با استفاده از کنترلر pH مقدار pH را روی 5/2 ثابت نگه داشته و برای تنظیم pH از اسید سولفوریک صنعتی استفاده می شود پس اینقدر ماده احیا کننده اضافه می شود تا مقدار ORP به 250 برسد. از روی مقادیر ORP نمی توان مقدار دقیق کروم را به دست آورد. 

 

2- روش الکتروشیمیایی جهت حذف کروم از پساب

      استفاده از روش الکتروشیمیایی برای رسوب دادن کروم شش ظرفیتی به صورت 3 ظرفیتی بر روی سطح فلزاتی نظیر آهن، روی و آلومینیم می باشد. انجام این فرآیند برای فلزات آهن و روی در محیط اسیدی و برای فلز آلومینیم در محیط قلیایی امکان پذیر می باشد. از لحاظ هزینه های مصرف مواد شیمیایی و یا تامین تجهیزات به صرفه است و جهت انجام فرآیند کامل احیا کروم شش ظرفیتی، به همراه این روش، از روش شیمیایی هم استفاده می شود.

3- رسوب با باریم

      در این روش از نمک های باریم استفاده می شود و کروم شش ظرفیتی به همرا باریم به صورت باریم کرومات رسوب می نماید.

CrO42- + Ba2+ → BaCrO4

این فرآیند در pH های 8-9 انجام می شود. استفاده از باریم در مواقع ضروری می باشد زیرا باریم گران می باشد و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد. هنگامی که از سایر روش ها برای احیا کروم شش ظرفیتی استفاده شده و به طور کامل فرآیند احیا شدن انجام نشده است یعنی رنگ محلول زرد می باشد، برای کامل شدن فرآیند تصفیه کروم شش ظرفیتی از این روش یا همان استفاده از باریم استفاده می شود.

4- استفاده از رزین های مبادله کننده یون

      از رزین های مبادله کننده یون برای حذف کروم شش ظرفیتی از محیط استفاده می شود. معمولا این روش به طور وسیعی برای کامل شدن فرآیند حذف کروم از محیط استفاده می شود. 6% از کروم جذب توسط رزین ها مجدد قابل استفاده می باشد.