تمیز کاری و آماده سازی سطح برای اینست که رسوب الکتریکی مس روی مواد خوب انجام بگیرد. برای این که حمام به مواد زاید آلوده نشود و پیوستگی مطمئنی بین پوشش و مواد پایه برقرار شود باید قبل از عملیات روغن های سطحی و انواع گریسها، ترکیبات جلا دهنده، زنگ آهن، پوسته و اکسید های سطحی به ویژه در مجاورت سطوح جوشکاری و لحیم کاری شده، پاک شوند. قبل از هر گونه آماده سازی سطح در آبکاری مس باید نوع مواد تحت پوشش و حالت سطحی خوب شناخته شود چون سیکل آماده سازی با توجه الیاژ و نوع مواد پایه فرق میکند. 

علاوه بر این تغییر عملیات حرارتی مواد اصلی میتواند در پیچیده شدن مرحله آماده سازی سهیم باشد. چون عملیات فوق ترکیب لایه های سطحی را تغییر میدهد. سیکلهای آماده سازی شامل تمیز کاری (Cleaning)، آبکشی (Rinsing) و فعالسازی (Activation) است. فرایند های تمیز کاری متداول عبارتند از:  تمیزکاری در الکترولیت قلیایی، زنگ زدایی قلیایی، چربیگیری توسط بخار و تمیز کاری حلالی. 

آبکشی خوب بین مراحل آماده سازی اهمیت زیادی دارد. زمان، درجه حرارت و ملاحظات غلظتی باید مورد توجه باشد. غالبا برای آبکشی مناسب زمان را کوتاه، درجه حرارت غوطه وری را پایین و جریان آب را خیلی کم انتخاب میکنند. 

فعالسازی معمولا با استفاده از اسید انجام میگیرد. تا تمام عوامل آلی و غیر آلی، لایه های اکسیدی و غیره از سطح قطعات زدوده شوند اسید استفاده شده به نوع مواد تحت عملیات بستگی دارد. در فرایند پیش از آبکاری معمولا از

اسید هیدروکلریک 

 اسید سولفوریک

استفاده میشوند. 

 

 

آماده سازی سطح برای حمام های سیانیدی

آماده سازی سطح برای حمام های قلیایی غیر سیانیدی

آماده سازی سطح برای حمام های پیروفسفات

آماده سازی سطح برای حمام های اسیدی