هزینه آبکاری مس تا حدود زیادی به نوع تاسیسات و تجهیزات بستگی دارد. در کارگاههای مدرن (اتوماتیک) بیشترین هزینه به احتمال زیاد به شفاف کننده ها و عوامل تر کننده مربوط میشود. در عملیات مخزنی نیروی کار بیشترین هزینه را دارد.


افزایش دانسیته جریان چون زمان لازم  برای رسوبی با ضخامت معلوم را کاهش میدهد هزینه فرایند را نیز پایین می آورد. برای فرایندهای آبکاری عادی هزینه مس به طور مثال برای پوششی با ضخامت 20 میکرو متر روی سطحی به اندازه 0.7 متر مربع مقدار 120 گرم  مس لازم است.
هزینه پوشش دهی مس با ضرب کردن وزن مس لازم در هزینه آند به دست می آید. سطوح بزرگتر از 2.4 متر مربع در فاکتور مناسبی ضرب میشوند.

 

در سیستم های چند لایه پوشش الکتریکی، مس به طور وسیع به عنوان پایه ای برای پوششهای بعدی انجام میگیرد.