فلز آلومینیوم عنصر بسیار فعالی است که با لایه نازکی از اکسید آلومینیوم پوشیده شده است که به محض تماس فلز با هوا با سرعت زیاد تشکیل می شود. و پس از حذف آن مجددأ فیلم اکسیدی در سطح فلز تشکیل می شود و آبکاری مستقیم روی آن، منجر به تشکیل پوشش غیر چسبنده می شود‌‏.

فرآیند زینکاته کاری منجر به حذف لایه اکسیدی گشته و با تشکیل قشر نازک روی، سطح قطعه را از اکسیداسیون مجدد محافظت می نماید. از اینرو می توان بواسطه لایه ایجاد شده عملیات آبکاری را بر روی آلومینیوم انجام داد.