محلول های سود سوز آور برای تمیز کار محلولهای آلومینیوم و در موارد خاص برای تمیز کاری روی به کار میروند. کربنات سدیم برای خنثی سازی و روئین کردن آن اسیدشویی شده استفاده میشود.

کربنات سدیم برای خنثی سازی و روئین کردن آن اسیدشویی شده استفاده میشود. کربنات سدیم به صورت پودر عرضه شده و بدون این که گرمای زیادی آزاد کند براحتی در آب حل میگردد. محلولهای قلیایی که برای تمیز کاری استفاده میشوند عبارتند از : تری سدیم فسفات Na3PO4، سدیم کرومات Na2CrO4 و سدیم دی کرومات Na2Cr2O7.  محلول های قلیایی با غلظت 1% برای روئین کردن یا محافظت از زنگ زدن قطعات اسید شویی شده که میبایست مدتی در انبار نگهداری شوند به کار میروند. 

در آبکاری الکتریکی برای پاک کردن اسید باقی مانده از اسید شویی فلزات آهنی عموما از سیانید سدیم رقیق شده استفاده میشود.