اسید کرومیک به شکل بلور های سوزنی شدیدا خورنده و هیدرواسکوپیک انیدرید کروم CrO3 مصرف میشود. 

CrO3 به راحتی در آب حل شده و اسید کرومیک تولید میکند:

 CrO+ H2O= H2CrO

اسیدکرومیک به عنوان جایگزینی برای اسید نیتریک به کار میرود. چون گاز سمی تولید نکرده و موجب اضافه اسید شویی نیز نمیشود.