اسید فسفریک برای اسید شویی فولاد استفاده میشود. قطعات فولادی اسید شویی شده در اسید فسفریک براحتی زنگ نمیزنند.

اسید فسفر جامد بوده و جاذب رطوبت است. ظاهر آن بیرنگ تا سفید تغییر میکنند. اسید فسفر به صورت غلیظ شده حاوی 90-80% اسید عرضه میشود. در این حالت اسید فسفریک مایعی بی رنگ است که در تمام نسبتها ممکن است با آب اشتباه گرفته شود. 

اسید فسفریک برای اسید شویی فولاد استفاده میشود. قطعات فولادی اسیدشویی شده در اسید فسفریک براحتی زنگ نمیزنند. علاوه بر این در این حالت رنگی خوبی نیز تشکیل میگردد. در عمل ممکن است از دو نوع محلول استفاده شود. حمام پیش اسیدشویی حاوی 150-10% محلول اسید فسفریک که بخش اعظم آن آلاینده را حذف میکند. قطعات بعد از آبکشی در حمام دوم که حاوی 5-2% اسید فسفریک است غوطه ور میشوند. ممکن است پیش اسید شویی توسط اسید های معدنی دیگر انجام بگیرد و از حمام اسید فسفریک رقیق فقط برای مرحله نهایی استفاده شود.