برای اسید شویی  آهن ترکیب محلول اسید هیدروکلریک را غلظت 20-10% انتخاب میکنند. این اسید بیشتر فلزات را حل میکند به ویژه در حضور هوا.

اسید هیدروکلریک محلول آبی هیدروژن کلرید است که برای اسید شویی آهن به کار میرود. ضزیب حلالیت آن در آب حدود 30% است. در این غلظت ها و در دمای محیط اسید هیدروکلریک گاز HCl متصاعد میکند که در هوای مرطوب به شکل بخار اسید کلریک در می آید. بخار فوق اعضای تنفسی و مخاطی انسان را مورد حمله قرار میدهد.
برای اسید شویی آهن غلظت اسید هیدروکلریک را 20-10% انتخاب میکنند. این اسید بیشتر فلزات را حل میکند به ویژه در حضور هوا. اسید هیدروکلریک صنعتی در حضور مقدار کمی آهن محلول زرد رنگ میشود. مزیت اسید شویی با این اسید نسبت به اسید سولفوریک این است که سرعت اسید شویی آن در دمای محیط بالاتر است پوسته ها و زنگ آهن مشابه را بهتز حل میکند، کیفیت سطحی بهتری را ارائه میدهد و آخر این که حجم اسید باقیمانده در سطح کمتر بوده و اسانتر آبکشی میشود.